Świadectwa i audyty budowlane

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy profesjonalne usługi  w zakresie sporządzania następujących dokumentów :

– Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny),
– Projektowana charakterystyka energetyczna,
– Audyt energetyczny

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne jest zestawieniem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących zapotrzebowania energii w budynku na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat i pozwala określić, ile energii będzie zużywał budynek.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku poprzez nowelizacją prawa budowlanego (jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku).

Metodologię obliczania świadectw wprowadza rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 roku.

Nasza firma wykonuje świadectwa energetyczne zarówno metodą obliczeniową jak i zużyciową. Szczegółowe obliczenia wykonujemy na podstawie licencjonowanego programu ArCadia-Termo. Oferujemy wykonanie świadectw energetycznych z wizytą w badanym obiekcie z uwzględnieniem ewentualnych zmian powykonawczych, które wpływają na wynik świadectwa. Każde świadectwo wysyłamy do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: https://rejestrcheb.mib.gov.pl/.

Mamy odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do wykonania świadectw dla wszystkich rodzajów budynków oraz wykupione ubezpieczenie OC dla osób wykonujących świadectwa energetyczne.

Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego. Przez pojęcie charakterystyki energetycznej należy rozumieć zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. 
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów.

Audyt energetyczny 

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459].

Audyty wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Cenę audytów energetycznych, projektowej charakterystyki energetycznej oraz świadectw energetycznych ustalamy indywidualnie. Oferujemy konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji oraz wysoką jakość naszych opracowań.