Projekty i kosztorysy budowlane

Zakres usług:

– projekty budowlane

– projekty budowlano-wykonawcze

– projekty wykonawcze

– projekty powykonawcze

– projekty zamienne

– przedmiary robót

– kosztorysy inwestorskie

– kosztorysy ofertowe

– kosztorysy powykonawcze

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

– sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów

– zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji

– porady i doradztwo budowlane

– sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych

wykonywanie opinii technicznych dla stanu technicznego budynków lub wykonanych robót budowlanych

Cenę usług ustalamy indywidualnie oferując konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji oraz wysoką jakość naszych opracowań.

Przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych – na podstawie dokumentacji lub z pomiarów na placu budowy. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Kosztorysy inwestorskie na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy. Dokument niezbędny pozwalający podjąć decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o szczegółowych kosztach budowy.  Podstawą do jego wykonania są: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania określone przez zamawiającego, ceny jednostkowe robót podstawowych przyjęte wg cen rynkowych.

Kosztorysy ofertowe wykonywane na podstawie dokumentacji i przedmiarów robót lub z pomiarami na terenie budowy. Pozwalają wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, jako propozycja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kosztorys powykonawczy

Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, (w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy) i jest on sporządzony przez wykonawcę po wykonaniu robót. Dla inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym kontrolować koszty inwestycji a także potwierdza wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych.