Przeglądy budowlane

Zakres usług w ramach przeglądów budowlanych realizowanych przez naszą firmę obejmuje:

 • przeglądy budowlane półroczne, roczne i pięcioletnie,

 • Sprawdzenie bezpieczeństwa oraz kontrolę techniczną konstrukcji obiektu,

 • Sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnych (w tym: wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, urządzeń służących ochronie środowiska)

 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami

 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności

 • sprawdzenie poprawności wpisów w Książce Obiektu Budowlanego (ewentualnie założenie, uzupełnienie i przeszkolenie w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego)

 • wykonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów budowlanych

Przeglądy budowlane wykonywane przez naszą firmę są zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane:

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.